Kontrakts- og entrepriserett

Avtalerett er et rettsområde som omhandler reglene om gyldighet og ugyldighet av avtaler, fullmakt, avtalerevisjon og tolking av avtaler. Kontraktsrett er et rettsområde som omhandler reglene om kontraktsparters rettigheter og plikter etter en inngått avtale.