Forvaltningsrett

I forvaltningsretten finner man regler for offentlig saksbehandling og rettslige skranker for offentlig myndighetsutøvelse. De fleste offentlige enkeltvedtak kan påklages, men det er viktig å reagere innenfor klagefristen. I motsatt fall vil man som oftest være henvist til å reise søksmål for domstolene for å få omgjort vedtaket.