Eiendomsrett

Eiendomsrett er retten til å eie, kontrollere og styre eiendom. Dette innebærer at grunneier har full råderett over sin eiendom, unntatt de beføyelsene som ved lov er unntatt eller på annen måte er overlatt andre. Dette gir grobunn til mange konflikter, blant annet mellom grunneier og rettighetshaver, naboer og offentlige myndigheter.