Priser

Følgende timesatser benyttes for oppdrag som skal faktureres etter medgått tid: